Малинська сільська територіальна громада
Рівненська область, Рівненський район

ПОЛОЖЕННЯ про публічно-шкільну бібліотеку-філію села Малушка комунального закладу «Малинська центральна бібліотека» Малинської сільської ради

Погоджено                                                                  Затверджено

Начальником відділу освіти,                                    рішенням сесії

Культури,молоді та спорту                                       Малинської сільської ради

Малинської сільської ради                                        №98від 09 квітня 2021року

09 квітня 2021 року                                                    Сільський голова:

___________ О.В.Кирильчук                                        __________  А.Є.Дімітров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про публічно-шкільну  бібліотеку-філію села Малушка

комунального закладу

«Малинська центральна бібліотека»

Малинської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малинськ-2021

 

                                           

                                        I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1  Це «Положення» визначає основні засади діяльності  публічно-шкільної бібліотеки філії с.Малушка Малинської сільської ради територіальної громади. 

1.2. Публічно-шкільна бібліотека–філія у своїй практичній діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Указами Президента України  і Постановами Кабінету Міністрів  України, наказами  Міністерства культури  України, наказами й розпорядженнями засновника й начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Малинської сільської ради, наказами директора комунального закладу «Малинська центральна бібліотека», іншими нормативними документами з питань бібліотечної справи. Діяльність бібліотеки регламентується Статутом бібліотеки і даним «Положенням про публічно-шкільну бібліотеку-філію» комунального закладу «Малинська центральна бібліотека» .

1.3. Публічно-шкільна бібліотека–філія  є структурним підрозділом комунального закладу «Малинська центральна бібліотека» і знаходиться у підпорядкуванні директора комунального закладу «Малинська центральна бібліотека».

1.4.Штатна чисельність  бібліотеки визначається директором комунального закладу

«Малинська центральна бібліотека»  відповідно до нормативних документів.

1.5.Це «Положення» визначає порядок організації та проведення робіт у бібліотеці, розподіл обов’язків працівників, керування виконавською дисципліною.

1.6. Публічно-шкільна бібліотека–філія повинна бути доступна населенню не менш 40 годин на тиждень. Час роботи бібліотеки не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення відповідної території.

1.7. Безпосереднє керівництво роботою бібліотеки здійснює завідуюча публічно-шкільною бібліотекою–філією, призначена директором комунального закладу «Малинська центральна бібліотека».

1.8. Місце знаходження:

      34665 Рівненська обл., Березнівський р-н., село Малушка, вул.Центральна,17а.

 

                          ІІ. МЕТА  ЗАВДАННЯ  ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності публічно-шкільної бібліотеки–філії  є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України.

2.2. Основною діяльністю  публічно-шкільної бібліотеки–філії є: формування та збереження бібліотечних фондів; бібліографування; опрацювання  всіх видів документів; здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів в тому числі жителів села Карачун, просвітницька та соціокультурна діяльність; краєзнавча робота; автоматизація та механізація бібліотечно-бібліографічних процесів; створення електронних документів та колекцій таких документів; інша діяльність відповідно до законодавства України.

2.3. Публічно-шкільна бібліотека–філія має право надавати платні послуги відповідно до Законодавства України.

2.4.У своїй діяльності публічно-шкільна бібліотека–філія  керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

2.5. Публічно-шкільна бібліотека–філія  може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

2.6. Публічно-шкільна бібліотека–філія використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації (віртуальна довідка тощо).

2.7. У  публічно-шкільній бібліотеці–філії організовуються пункти доступу населення до мережі інтернет, у т. ч. і через нестаціонарні форми обслуговування (книгоношення).

2.8.Основними завданнями публічно-шкільної бібліотеки–філії є:

2.8.1.Впровадження у  діяльність бібліотеки інноваційного бібліотечного досвіду, послуг заснованих на ІКТ.

2.8.2.Організація діяльності бібліотеки  щодо надання соціальних послуг та послуг для людей з обмеженими  фізичними можливостями.

2.8.3.Організація координації діяльності бібліотеки з бібліотеками різного відомчого підпорядкування.

 2.8.4. Комплектування книжкового фонду та інших носіїв інформації відповідно до запитів користувачів.

2.8.5. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до усіх  інформаційних джерел бібліотеки  за    традиційними  та  новими  комп’ютерними  технологіями.

2.8.6. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної  майстерності,  вчителів,  вихователів, батьків та інших категорій користувачів шляхом популяризації літератури і  надання  інформації  про неї.

2.8.7. Виховання в користувачів  інформаційної  культури - сталого прагнення  до пошуку  інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації  та  особистої оцінки.

 2.8.8. Координація бібліотечної діяльності з педагогічним  колективом та органами  місцевої  влади.

 2.8.9. Розвиток дозвіллєвих форм роботи, організація та проведення масових заходів (презентації, читацькі конференції, виставки тощо).

                                          

          ІІІ. ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

 

3.1. Бібліотечний фонд публічно-шкільної бібліотеки–філії  є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.

 3.2. Фонд бібліотеки формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.

3.3 Публічно-шкільна бібліотека–філія забезпечує:  оперативність надходження нових документів; вивчення потреб користувачів  публічно-шкільної бібліотеки–філії, ступеня їхнього задоволення фондами. 

3.4. Публічно-шкільна бібліотека–філія здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до  ЦБ.   

3.5.  Публічно-шкільна бібліотека–філія регулярно інформує  про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд  публічно-шкільної бібліотеки–філії . 

3.6. Щорічне оновлення бібліотечних фондів публічно-шкільної бібліотеки–філії повинно становити не менше 1 назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування.

 

ІV.  УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ

4.1. Завідувачка публічно-шкільною бібліотекою-філією призначається на посаду і звільняється з неї наказом  директора комунального закладу «Малинська центральна бібліотека».

4.2. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідувачка бібліотекою-філією, яка підпорядковується директору комунального  закладу «Малинська центральна бібліотека».

4.3Завідувачка  бібліотекою-філією координує свою діяльність з  директором навчального    закладу .

 

4.4. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

        4.5. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну  освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадової  інструкції. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.

        4.6.  Бібліотечний працівник підлягає  атестації згідно з чинним законодавством.

        4.7. З  метою  збереження  бібліотечних  фондів,  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  та  вимог  з  охорони  праці    співробітників  бібліотеки     раз на місяць   проводиться  санітарний день.

        4.8.Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідним інструктивними матеріалами Міністерства культури   України, Міністерства освіти і науки України , несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

       4.9. Бібліотека працює згідно  плану роботи, затвердженого директором комунального закладу «Малинська центральна бібліотека» та погодженим головою громади .

 

V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  БІБЛІОТЕКИ

5.1. Бібліотека має право:

        - визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному                Положенні;

      - здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

       - надавати  користувачам   додаткові   платні  послуги  згідно   з  чинним  законодавством.

5.2.  Бібліотечний працівник має право:

         - на підтримку з боку керівництва комунального закладу «Малинська центральна бібліотека»  в  організації   підвищення кваліфікації  працівника бібліотеки, створення  необхідних умов для  його  самоосвіти,  забезпечення участі  в  семінарах, нарадах, методичних  днів;

        - на атестацію згідно з нормативними актами Міністерства культури   України, Міністерства освіти та науки  України .

        - на щорічну відпустку  в розмірі  24 календарних дні.

5.3 .  Бібліотечний працівник несе  відповідальність за:

- виконання трудових обов’язків згідно із нормативно-правовими  актами про працю   в  Україні та посадовими обов’язками;

-  надання статистичної звітності у відповідності до законодавства за встановленими  формами у визначені терміни, річний план роботи, письмовий та статистичний звіти про роботу бібліотеки до  Малинської центральної бібліотеки комунального закладу «Малинська центральна бібліотека»; 

        - дотримання   основних  завдань, що передбачені цим Положенням;

        - збереження бібліотечних фондів  та матеріальних цінностей згідно з чинним

       -  під час запису користувачів дотримуватись вимог Закону України  «Про захист персональних даних».

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь