Малинська сільська територіальна громада
Рівненська область, Рівненський район

ПОРЯДОК проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури на посаду старости Малинської сільської територіальної громади

Додаток 1

до рішення сільської ради

від 07.12.2021 № 245

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури 

на посаду старости Малинської сільської територіальної громади

 

Загальні положення

1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости Малинської сільської територіальної громади (далі – порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Цей порядок визначає основні вимоги до організації і проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости Малинської сільської територіальної громади (далі – громадське обговорення).

3. Громадське обговорення проводиться з метою залучення громадян до участі в обговоренні кандидатури на посаду старости, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про кандидата на посаду старости, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Малинської сільської ради.

4. Проведення громадського обговорення повинно сприяти налагодженню системного діалогу Малинської сільської ради і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з питання затвердження старости з урахуванням думки громадськості.

 

Кандидат на посаду старости

1. Вимоги та обмеження щодо кандидата на посаду старости визначаються законом.

 

Організація і проведення громадського обговорення

1. Організацію і проведення громадського обговорення забезпечує Малинська сільська рада.

2. Громадське обговорення передбачає організацію і проведення консультацій з громадськістю мешканців старостинського округу та громадських слухань. Консультації з громадськістю проводяться у формі вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом зібрання підписних листів.

3. Для проведення громадського обговорення розпорядженням Малинського сільського голови утворюється комісія з проведення  громадського обговорення кандидатури на посаду старости Малинської сільської територіальної громади (далі – комісія) у складі не менше 5-ти осіб.

4. Засідання комісії проводяться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 складу комісії.

5. Рішення комісії є протокольним та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували половина та більше присутніх її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Протокол комісії підписується головою та усіма присутніми членами комісії.

6. З метою організації та проведення засідань комісії, в роботі комісії можуть брати участь працівники виконавчого комітету сільської ради без права голосу.

                                                                                                            

Проведення процедури вивчення громадської думки

1. Вивчення думки мешканців старостинського округу щодо кандидатури старости проводиться шляхом зібрання підписних листів.

2. У громадському обговоренні  (громадських слухань) з правом голосу можуть брати  участь  дієздатні  жителі  територіальної громади (старостинського округу), місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території старостинського округу.

3. Особа жителя територіальної громади (старостинського округу) та факт реєстрації постійного місця проживання на території старостинського округу Малинської сільської ради  встановлюється у визначеному законом порядку на підставі документів, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Час та місце проведення опитування визначається комісією.

5. Інформація щодо проведення опитування доводиться до відома громадян шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень, офіційному сайті Малинської сільської ради. Також інформація може бути розміщена в друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах тощо.

6. З метою опитування максимальної  кількості громадян старостинського округу процес опитування може тривати кілька днів.

7. Опитування громадян проводиться шляхом відвідування місць проживання громадян старостинського округу, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах, або розміщення членів комісії, що проводять опитування, в публічних місцях на території старостинського округу в визначений час.

8. Опитування здійснюється шляхом заповнення громадянами підписних листів, форма якого розробляється та затверджується комісією. В підписних листах  вказується назва опитування, інформація про кандидата на посаду старости, зазначаються особисті дані учасників опитування  (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, серія та номер паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) та проставляється їх особистий підпис.

9. Усі особи, які беруть участь у опитуванні, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідний для врахування результатів громадського опитування. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадського опитування має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші списку опитування.

10. Відмова від надання документів, які підтверджують особу, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою не допуску особи до участі у громадському опитуванні та неврахуванні думки цієї особи при встановленні підсумків опитування.

11. Перед опитуванням громадяни можуть докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та автобіографія) з інформаційних плакатів (листівок), які виготовляються комісією. Будь-яка інша агітація (пряма чи прихована) опитуваних під час проведення опитування заборонена.

12. Мешканці старостинського округу заповнюють необхідні дані та  проставляють підпис в підписному листі за умови реєстрації на території відповідного старостинського округу та пред'явлення паспорта громадянина України.

13. Підрахунок голосів в підписних листах здійснюється комісією.

14. Результати опитування вносяться в протокол засідання комісії.

15. Якщо кандидатура старости отримала  достатню підтримку за результатами опитування громадян, інші форми консультацій з громадськістю не проводяться.

 

Проведення громадських слухань

1. Якщо за результатами опитування громадян кандидатура старости не отримала необхідну підтримку голосів, то додатково проводяться громадські слухання. Громадські слухання проводяться протягом 2-х тижнів після завершення опитування громадян відповідного старостинського округу.

            2. Час та місце проведення громадських слухань визначається комісією.

3. Інформація про проведення громадських слухань доводиться до відома громадян під час проведення опитування та/або шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень і офіційному сайті Малинської ї сільської ради або в інший спосіб.

4. Під час проведення громадських слухань проводиться засідання комісії, яке протоколюється.

5. Громадяни відповідного старостинського округу, які з певних причин не були опитані, або не визначилися щодо кандидата на посаду старости  мають право заповнити підписні листи під час проведення громадських слухань.

6. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.

7. Докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та автобіографія) громадяни можуть ознайомитися з інформаційних плакатів (листівок), що розміщуються в приміщенні проведення громадських слухань.

8. У громадському обговоренні  (громадських слухань) з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади (старостинського округу), місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території старостинського округу.

9. Особа жителя територіальної громади (старостинського округу) та факт реєстрації постійного місця проживання на території старостинського округу Малинської сільської ради  встановлюється у визначеному законом порядку на підставі документів, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», про що уповноваженою особою вноситься відповідний запис у протокол (список реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань)).

10. У списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань) зазначаються прізвища, власні імена (усі власні імена)  по батькові (за наявності)  учасників, число, місяць і рік їх народження, серія та номер паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчуються підписом таких учасників.

11. Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідний для врахування результатів громадського опитування. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадського обговорення (громадських слухань) має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань).

12. Відмова від надання документів, які підтверджують особу, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою не допуску особи до участі у громадському обговоренні (громадських слуханнях) та неврахуванні думки цієї особи при встановленні підсумків обговорення.

13. Результати громадських слухань зазначаються в протоколі громадських слухань.

14. Рішення, прийняті під час громадських слухань, вносяться в протокол засідання комісії.

 

Підсумки громадського обговорення

1. За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадського слухання, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

2. Підписні листи на підтримку кандидата є частиною протоколу і додаються до нього та обов’язково мають містити: прізвища, власні імена (усі власні імена), по батькові (за наявності) учасників, число, місяць і рік їх народження, серія та номер паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчуються підписом таких учасників.

3. Якщо в результаті громадського обговорення кандидата на посаду старости  він отримав підтримку: з кількістю жителів до 1500 більше 20 відсотків голосів, з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, така кандидатура вважається погодженою з жителями на посаду старости.

4. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана рішенням сесії Малинської сільської ради, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                               Ірина ДІДЕНКО

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь