Малинська сільська територіальна громада
Рівненська область, Рівненський район

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА» МАЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Погоджено                                                                              Затверджено

Начальником відділу освіти,                                              рішенням сесії

Культури,молоді та спорту                                                  Малинської сільської ради

Малинської сільської ради                                                    №97від 09 квітня 2021 року

09 квітня 2021 року                                                                  Сільський голова:

___________ О.В.Кирильчук                                                     ____________ А.Є.Дімітров

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МАЛИНСЬКА   ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА»

МАЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  Малинськ-2021

 

                                                                                                

 

                                           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.  Статут Комунального закладу «Малинська центральна бібліотека» Малинської сільської ради (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує його діяльність (далі - Заклад) на території Малинської сільської ради  (ТГ).

1.2.  Комунальний заклад «Малинська центральна бібліотека» Малинської  сільської ради  перебуває у комунальній власності Малинської сільської ради.

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада в особі  Малинської сільської ради (далі - Засновник). Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник здійснює управління майном, активами, проводить фінансування закладу відповідно до цілей Статуту, у порядку і межах, визначених законодавством.

1.4. Найменування Закладу:

Повна назва: Комунальний заклад «Малинська центральна бібліотека»  Малинської сільської ради.

Скорочена назва: КЗ «Малинська ЦБ».

1.5. Заклад об’єднує бібліотеки територіальної громади за єдиним адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів.

1.6. Структура закладу:

1.6.1 Центральна бібліотека с.Малинськ за адресою: індекс 34610, Центральна,  75, с.Малинськ Березнівського району Рівненської області; З такою структурою:

  • Сектор комплектування і обробки літератури
  • абонемент обслуговування села Малинськ                                                                                 
  • пункт видачі  в опорному закладі Малинський ліцей Малинської  сільської    ради за адресою: вул. Шкільна, 1 с.Малинськ Березнівського району Рівненської області
  • Бібліотеки-філії

1.6.2. Публічно-шкільна бібліотека філія с.Бронне за адресою: індекс 34611, вул. Андріївська, 73а, с.Бронне Березнівського  району Рівненської області;

          1.6.3 Публічно-шкільна бібліотека філія с.Малушка за адресою: індекс 34665, вул. Центральна, 17а, с.Малушка Березнівського  району Рівненської області;

  • Зона обслуговування село Карачун

1.6.4 Публічно-шкільна бібліотека філія с.Поляни за адресою: індекс 34612, вул. Лесі Українки, 74, с.Поляни Березнівського  району Рівненської області;

1.6.5 Публічно-шкільна бібліотека філія с.Яринівка за адресою: індекс 34613, вул. Шевченка, 34, с.Яринівка Березнівського району Рівненської області.

Філії розташовані поза її місце знаходженням та здійснюють всі або частину її функцій відповідно до Положення. Філії не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створює і діють на підставі затвердженого нею Положення. Кількість філій визначається постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками України»  від 06.02.2019 р. №72.

1.7. Заклад та його філії обслуговують дітей та дорослих, що функціонують на основі єдиного адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису та бібліотечного фонду.

1.8. Гранична чисельність працівників Закладу визначається з урахуванням «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» затверджених Наказом МКУ від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08.

1.9. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад», «Про співробітництво громад», постанови КМУ «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками України», наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями Малинської сільської ради та розпорядженнями сільського голови, а також цим Статутом.

1.10. Вищим органом управління Бібліотеки є Засновник.

1.11. Заклад є неприбутковим та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.12. Заклад є юридичною особою, має печатку зі своєю назвою, а  також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити.

1.13.  Центральна бібліотека, філії можуть бути розміщені як у приміщенні школи, так і в іншому приміщенні, які відповідають функціональним вимогам для облаштування бібліотек.

1.14. Заклад формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, здійснює розподіл між філіями, організовує його циркуляцію і використання.

1.15. Місцезнаходження та юридична адреса Закладу 

34610, вул. Центральна, 75, с. Малинськ Березнівського району Рівненської області.

 

                      2. МЕТА. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності Закладу є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадян.

  2.2. Основним завданням Закладу є забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.

 2.3. Для виконання цих завдань Заклад:

- виконує роль інформаційного, культурного, освітнього об’єднання публічно-шкільних бібліотек громади;

- забезпечує акумуляцію документально-інформаційних ресурсів;

- формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України;

- з максимальною повнотою збирає краєзнавчу літературу;

- поповнює свій фонд документами шляхом комплектування у встановленому порядку;

- веде облік, обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів та каталогів, здійснює аналітико-синтетичну обробку інформації;

- здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів, відповідно до правил затверджених наказом Міністерства фінансів України у порядку, визначеному Міністерством;

- отримує літературу в дар;

- забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне надання основних видів бібліотечних послуг;

- розвиває дозвіллєві форми роботи і організовує роботу клубів за інтересами, проводить прем'єри книг, читацькі конференції тощо;

- забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;

- забезпечує інформаційну підтримку навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти Засновника, отримує, обліковує, зберігає, видає підручники для користування учням, педагогічним працівникам;

- сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опануванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;

- організує підвищення кваліфікації бібліотекарів, проводить семінари, школи передового досвіду та ін.;

- впроваджує комп'ютеризацію, засоби автоматизації і механізації бібліотечно-бібліографічних процесів;

- забезпечує взаємодію сільських бібліотек - філій, є організаційно-методичним і координаційним центром бібліотек-філій громади, а саме:

вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в громаді;

розробляє і подає пропозиції щодо вдосконалення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування громади, вивчення існуючих проблем, прогнозування;

проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в діяльності курсів з підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і підведенні підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо;

 - здійснює іншу діяльність, згідно з чинним законодавством України.

 2.4. Заклад має право надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства України.

 2.5. У своїй діяльності Заклад керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій: гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

 2.6.Заклад забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, які входять до складу Бібліотеки, здійснюють свою діяльність виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад має право:

- визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

 - здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

 - надавати згідно законодавства платні послуги;

- визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

- вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно – правових актів;

- здійснювати співробітництво з бібліотеками інших відомств, різними підприємствами, установами та організаціями, укладати з ними договори творчої співпраці;

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань Закладу, яка не суперечить чинному законодавству України;

- Заклад має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством України.

3.2. Обов’язки Закладу:

- бібліотеки-філії Закладу своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на інформаційно - бібліотечне обслуговування згідно чинного законодавства України. Основні бібліотечні послуги Заклад надає безкоштовно;

- Заклад обслуговує користувачів згідно з правилами користування. Використання бібліотеками відомостей про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається;

- заклад зобов’язаний виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи;

- бібліотеки-філії забезпечують належне зберігання фонду Закладу, несуть відповідальність за його облік;

- Заклад не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством. При наявності таких документів, бібліотеки забезпечують їх належне зберігання і несуть відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.

 

4. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО

БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДУ

 

4.1. Єдиний бібліотечний фонд Закладу універсального змісту і формується на різних носіях інформації.

4.2. Заклад має єдиний бібліотечний фонд, в тому числі фонд підручників.

4.3. Бібліотечний фонд філій формується з урахуванням інформаційних потреб населення громади, в тому числі людей з інвалідністю.

4.4. Центральна бібліотека:

- здійснює централізоване комплектування, обробку і облік бібліотечного фонду;

- забезпечує оперативність надходження нових документів в усі підрозділи;

- вивчає потреби користувачів, ступінь їх задоволення бібліотечними фондами;

- формує фонд з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення громади;

- здійснює сумарний та інвентарний  облік документів та інших носіїв інформації, які надходять до єдиного фонду Закладу;

  •  зберігає інвентарні книги та книги сумарного обліку бібліотечного фонду центральної бібліотеки та на кожну філію. У бібліотеці-філії ТГ зберігаються акти переданих нових книг;
  • отримує у головного спеціаліста з питань освіти виконавчого комітету сільської ради документи про надходження підручників, книг та  інші носіїв інформації до Закладу для їх сумарного обліку та використання у бібліотеках філіях;
  • оформляє документи на передачу підручників та інші документи на різних носіях інформації до бібліотек-філій;
  • регулярно інформує філії про нові надходження.

- формує довідково-бібліографічний апарат: зведений каталог книг, краєзнавчу картотеку, картотеку підручників, картотеку періодичних видань.

4.5. Філії Закладу:

-  зберігають акти переданих нових книг;

- здійснюють облік та обробку підручників відповідно до «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»;

- здійснюють розстановку бібліотечного фонду відповідно таблиць УДК;

- ведуть довідково-бібліографічний апарат на свої фонди: краєзнавча картотека (обов’язково), інші елементи відповідно до «Положення про бібліотеку-філію».

4.6. Вилучення з бібліотечних фондів книг, періодичних видань, документів на інших носіях інформації, підручників за причинами: зношені, дублетні, мало використовувані, застарілі, втрачені, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.7. Для вилучення документів з фондів Закладу створюється комісія, до складу якої входять керівник Закладу, бібліотекарі філій,  представники бухгалтерії Засновника.

 Списання підручників обов’язково попередньо погоджується з директорами шкіл. 

4.8. Складені комісією акти на списання документів затверджуються керівником Закладу , відомості про списання відображаються в бухгалтерському обліку.

4.9. Єдиний бібліотечний фонд Закладу комплектується за рахунок державних, обласних, місцевих програм, дарунків від установ та приватних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.10. Єдиний бібліотечний фонд філій знаходиться на балансі КЗ «МАЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА» Малинської сільської ради.

 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.2. Фінансовий облік та звітність Закладу здійснює бухгалтерія Малинської  сільської ради.

5.3. Заклад утримується за рахунок сільського бюджету в межах асигнувань, передбачених на розвиток галузі культури та коштів, отриманих від платної діяльності,  пожертвувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.4.  Кошти на комплектування фондів бібліотек виділяються з бюджету ТГ. Додаткове фінансування бібліотек може здійснюватися за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.

5.5. Заклад  має право в установленому законом порядку отримувати матеріальні цінності, користуватися фінансовою допомогою від окремих підприємств, організацій, благодійних і громадських фондів, окремих осіб. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування не підлягає обмеженню. Ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються виключно на здійснення статутної діяльності Закладу (придбання літератури, технічних засобів, бібліотечних меблів, тощо).

5.6. Заклад надає пропозиції щодо розподілу отриманих доходів.

5.7. Закладу забороняється:

- передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету у разі припинення діяльності Закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- доходи Закладу використовувати виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності бібліотеки.

5.8. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення бібліотек, обладнання, засоби зв’язку, рухоме і нерухоме майно, що перебувають в її власності або користуванні.

5.9. Кошторис Закладу затверджується головним розпорядником коштів: Малинською сільською радою.

 

6. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 

6.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту Засновником .      

6.2.  До компетенції Засновника належить:

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Закладу;

- затвердження Статуту та внесення змін до нього;

- здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Закладу;

- прийняття рішення щодо управління майном;

- призначення на посаду та звільнення з посади директора Закладу;

- затвердження структури Закладу за поданням директора;

- прийняття рішення про передачу в оперативне управління Закладу майна, що є спільною власністю територіальної громади;

- затвердження цільових комплексних програм розвитку культури об’єднаної територіальної громади;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Малинської сільської ради та цим Статутом.

6.3. До компетенції  Засновника належить:

- здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Закладу, використанням за призначенням та зберіганням закріпленого за ним майна;

- здійснення контролю та координації роботи з основних видів діяльності;

- здійснення організаційно-методичного керівництва Закладом;

- розроблення та внесення на затвердження Органу управління цільових комплексних програм розвитку культури громади;

- втілює та розвиває мережу платних послуг населенню, які є джерелом накопичення позабюджетних коштів, контролює правильність їх використання на основі ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Малинської сільської ради та цим Статутом.

6.4. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має відповідну фахову освіту і стаж роботи у відповідній галузі не менше як 3 роки. Директор призначається на посаду відповідно до Закону України Про Культуру в порядку,затвердженому Засновником. Управління на умовах найму та на підставі контракту відповідно до чинного законодавства підписаного сільським головою.

6.5. Директор здійснює керівництво бібліотечною та господарською діяльністю Закладу та підпорядкованих філій.

6.6. Директор Закладу:

- виступає від імені Закладу на правах особистої відповідальності і представляє її в організаціях та установах;

- несе відповідальність за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності;

- в межах своєї компетенції видає накази про прийняття та звільнення завідувачів публічно-шкільних бібліотек, заохочення працівників бібліотеки, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки;

- приймає на роботу працівників, розподіляє між ними роботу та затверджує посадові інструкції;

- видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників;

- подає на затвердження структуру Закладу та штатну чисельність працівників;

- забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за Закладом майна;

- вносить пропозиції щодо змін до Статуту Закладу;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення та інструкції з бібліотечної роботи обов’язкових для виконання усіма працівниками;

- вирішує кадрові питання, здійснює керівництво трудовим колективом;

- розробляє та погоджує із Уповноваженим органом поточні і перспективні плани роботи Закладу, забезпечує їх виконання; 

- несе відповідальність за господарське ведення справ, дотримання планів і трудової дисципліни;

- відповідає за дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, правил протипожежної безпеки;

- проводить атестацію працівників відповідно до Наказу Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 «Про затвердження положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290 (із змінами);

- організовує дорадчі громадські органи на громадських засадах (наглядова рада);

- вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених чинним законодавством.

6.7. Заклад створює належні умови для підвищення кваліфікації кадрів, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід бібліотек ТГ, запроваджує кращий і світовий досвід у практику роботи бібліотек ТГ.

6.8. За відсутності директора Закладу, його обов’язки виконує бібліотекар, на якого покладено обов’язки розпорядженням сільського голови.

6.9. Заохочення та преміювання директора Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками певного періоду та виконання особливо важливої роботи або з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат за розпорядженням сільського голови

6.10. Безпосереднє керівництво бібліотеками-філіями здійснюють завідувачі, які  призначаються на посаду та звільняються з посади директором Закладу.

6.11. Завідувачі бібліотеками-філіями відповідають за організацію та якість роботи свого підрозділу, виконання планових показників, залучення до читання населення будь-якої вікової категорії, використання і збереження фондів, здійснення соціокультурної, довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, оформлення і санітарний стан приміщення бібліотеки. Завідувач бібліотекою-філією безпосередньо підпорядковується директору Закладу.

 

7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

 

7.1. На працівників Закладу поширюються гарантії, встановлені законодавством України про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

7.2.  Працівникам Закладу встановлюються надбавки та доплати згідно чинного законодавства, надається матеріальна допомога на оздоровлення в межах фонду оплати праці.

7.3. Додаткові пільги встановлюються відповідно до колективного договору.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Бібліотеки, їх соціальний захист визначаються відповідно  до вимог чинного законодавства України. Відносини між уповноваженим органом управління та трудовим колективом регулюються  колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Спірні питання врегульовуються відповідно до норм чинного законодавства.

7.5. Загальні збори  трудового  колективу  Бібліотеки (або профспілкової організації Бібліотеки):

            - розглядають і схвалюють проект  колективного договору;

            - заслуховують інформацію  про виконання сторонами колективного договору;

            - беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Бібліотеки.

 

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

 

8.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється за рішенням Засновника шляхом:

-  реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);

-  ліквідації:

-  або за рішенням суду.

8.2. Рішення про припинення діяльності Закладу приймається Малинською сільською радою за погодженням із Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

8.3. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до чинного законодавства.

8.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення її діяльності.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Статут Закладу набирає чинності з дня його державної реєстрації.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну силу, якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та затверджені рішенням Малинської сільської ради та зареєстровані в установленому законодавством України порядку.

9.3. Зміни до Статуту КЗ «МАЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА»  Малинської сільської ради набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь