Малинська сільська територіальна громада
Рівненська область, Рівненський район

Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Малинської  сільської  ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 9 чергової сесії восьмого скликання Малинської сільської ради

від 23 грудня 2021 року № 288

 

Сільський голова:

 

__________________ А.ДІМІТРОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Малинської  сільської  ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Малинської сільської ради (надалі - Відділ) утворюється за рішенням сесії Малинської сільської ради, є виконавчим органом Малинської сільської ради, який в межах Малинської сільської територіальної громади забезпечує виконання покладених на цей Відділ завдань. Повна назва: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Малинської сільської ради. Скорочена назва: Відділ освіти, культури, молоді та спорту.

1.2. Відділ є юридичною особою публічного права. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.3. Засновником Відділу є Малинська сільська рада. Відділ є уповноваженою особою Малинської сільської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю.

1.4. Структура Відділу складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються сільською радою за поданням начальника Відділу.

1.5. Штатний розпис Відділу та його структурних підрозділів затверджується керівником Відділу за погодження сільського голови у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії сільської ради.

1.6. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків.

1.7. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії сільської ради.

1.8. Форма власності Відділу – комунальна.

1.9. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Малинської сільської  територіальної громади на фінансування освітніх, культурних установ та закладів, сільських програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів галузі освіти, культури, молоді та спорту, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.10. Майно, що є комунальною власністю Малинської сільської територіальної громади і закріплене за Відділом, належить йому на правах оперативного управління. Відділ володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.11. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету Малинської сільської ради і є неприбутковим.

1.12. Юридична адреса Відділу: 34610, Рівненська область, Рівненський район, село Малинськ, вул. Центральна, 72.

1.13. Відділ підзвітний і підконтрольний Малинській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету, Малинському сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови, підзвітний відповідним органам виконавчої влади.

1.14. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, рішеннями Малинської сільської ради, рішеннями виконавчого комітету Малинської сільської ради, розпорядженнями Малинського сільського голови, цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними документами України.

 

2. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, формування якісного інформаційно-освітнього простору. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Малинської сільської територіальної громади. Організація надання населенню послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів жителів громади.

 

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Для досягнення мети Відділ здійснює реалізацію державної політики та політики Малинської сільської ради в сферах освіти, культури, молоді та спорту.

3.2. Створює в межах своїх повноважень рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

3.3. Сприяє проведенню дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

3.4. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, виявляє та підтримує обдарованих дітей, талановиту молодь.

3.5. Координує надання населенню послуг в сфері фізичної культури і спорту, популяризує здоровий спосіб життя та співпрацює з громадськими, відомчими, приватними організаціями, закладами фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.6. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури та спорту, створює умови для заняття фізичною культурою та спортом для максимально широкого кола мешканців Малинської сільської територіальної громади.

3.7. Забезпечує за погодженням Малинського сільського голови розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.8. Здійснює пошук, використання і поширення організаційно-творчих підходів у роботі підпорядкованих комунальних закладів культури, вдосконалення механізму їх діяльності, сприяє впровадженню нової моделі організації культурно-дозвільної роботи.

3.9. Надає пропозиції щодо конкурентно спроможного мистецького середовища шляхом створення власного мистецького продукту та перспективи і напрямку розвитку в галузі культури та туризму, співпраці з міжнародними проєктами і творчими організаціями.

3.10. Розробляє заходи щодо створення умов відродження розвитку культури, українських традицій, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

3.11. За погодженням Малинського сільського голови, здійснює контроль щодо дотримання актів законодавства з питань освіти, культури, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, виконанням закладами освіти вимог щодо змісту, якості, рівня та обсягу дошкільної, повної загальної середньої освіти та інноваційної діяльності.

3.12. Організовує в межах повноважень оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді.

3.13. У межах повноважень надає допомогу молодіжним і дитячим радам, громадським організаціям, федераціям із різних видів спорту.

3.14. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

3.15.  Вносить пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування закладів освіти, позашкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту на території громади.

3.16. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти: дошкільних, загальної середньої освіти, позашкільної освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.17. Бере участь у підготовці щорічних звітів Малинського сільського голови з питань роботи Відділу, закладів освіти, позашкільної освіти, культури, спорту.

3.18. Здійснює управління закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих закладів.

3.19. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.

3.20. Здійснює збір та аналіз статистичної інформації для прогнозування, планування та розвитку освіти, культури та спорту в  територіальній громаді.

3.21. Розробляє проєкти рішень Малинської сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження Малинського сільського голови з питань реалізації повноважень Відділу та роботи закладів освіти, позашкільної освіти, закладів культури.

3.22. Забезпечує виконання рішень щодо збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.23. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Малинської сільської територіальної громади.

3.24. Забезпечує ефективне і цільове використання коштів сільського бюджету.

3.25. Бере участь у вирішенні колективних, трудових спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства.

3.26. Забезпечує захист персональних даних.

3.27. Організовує та проводить конкурсний відбір на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти та керівників закладів культури.

3.28. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням трудового законодавства в закладах освіти та культури.

3.29. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3.30. При здійсненні повноважень Відділ забезпечує дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені Конституцією та законодавством України.

3.31. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускає в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних закладів, установ та закладів освіти.

4.2. У межах повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді та спорту, культури та мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, клубної та бібліотечної справи, збереження та відродження культурних, етнічних, духовних традицій корінного народу, підтримки та розвитку культури національних меншин, популяризації фольклорно-етнографічного мистецтва українського народу на території Малинської сільської територіальної громади.

4.3. При Відділі можуть створюватися ради керівників навчальних закладів, закладів культури, інші громадські ради та комісії з числа учасників освітнього процесу, представників культури та громадськості.

4.4. Контролює дотримання закладами освіти законодавства у сфері державних вимог щодо змісту і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.5. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Малинської сільської територіальної громади повної загальної середньої освіти.

4.6. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.

4.7. Формує календарні плани спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів області.

4.8. Організовує фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

4.9. Розробляє i подає на розгляд Малинської сільської ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту.

4.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в Малинській сільській територіальній громаді; організовує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.11. Відділ веде облік дітей дошкільного та шкільного віку згідно п. 2 ст. 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

4.12. Забезпечує виконання рішень Малинської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Малинського сільського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.13. Аналізує стан освіти, культури та спорту в Малинській сільській територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої             та позашкільної освіти; розробляє та організовує виконання місцевих програм щодо розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

4.14. Надає пропозиції Малинській сільській раді щодо утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх ліквідацію, оптимізацію чи перепрофілювання.

4.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє постійному оновленню мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, спрямовує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

4.16. Надає пропозиції та вивчає стан щодо організації харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

4.17. Співпрацює з закладами медицини щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

4.18. Сприяє роботі, пов’язаній із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

4.19. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.20. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

4.21. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі; співпрацює з соціальними педагогами та психологами закладів освіти.

4.22. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.23. Відділ підтверджує (переглядає та погоджує) замовлення на підручники, які подають заклади освіти, та забезпечує ними їх. Право вибору підручників залишається за вчителями.

4.24. Відділ подає підтвердження на замовлення бланків документів про освіту, отриманих від закладів освіти, та забезпечує ними їх.

4.25. Організовує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

4.26. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.27. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

4.28. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, що перебувають у сфері управління Відділу, веде облік, складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.

4.29. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до відповідальності призначених директорів закладів, підпорядкованих Відділу.

4.30. Здійснює керівництво та координацію діяльності закладів освіти та культури, що є комунальною власністю і знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні Відділу.

4.31. Координує підготовку закладів освіти, культури та спорту до роботи в осінньо-зимовий період.

4.32. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.33. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу у закладах освіти.

4.34. Надає пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4.35. Затверджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту та інших видатків не заборонених чинним законодавством.

4.36. Готує проєкти рішень про закріплення за закладами дошкільної, загальної середньої освіти території обов’язкового обслуговування населення.

4.37. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в освіті, культурі, позашкільній освіті та спорті.

4.38. Затверджує Статути закладів освіти, культури, позашкільної освіти, фізичної культури та спорту комунальної форми власності та вносить зміни до них.

4.39. Проводить експертну оцінку Статутів закладів освіти, культури, позашкільної освіти, фізичної культури та спорту комунальної форми власності, їх підготовку для держаної реєстрації.

4.40. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, культури, позашкільної освіти, фізичної культури та спорту.

4.41. Погоджує штатні розписи закладів освіти, культури, позашкільної освіти, фізичної культури та спорту.

4.42. Розробляє положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.43. Призначає на посаду директора закладу освіти за результатами конкурсу з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

4.44. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу освіти.

4.45. Розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу освіти.

4.46. Затверджує установчі документи закладу освіти, фізичної культури та спорту, їх нову редакцію та зміни до них.

4.47. Затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти, культури у випадках та порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти, культури.

4.48. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти та культури, використання ними публічних коштів.

 

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

5.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, культури та спорту представників освіти, культури та спорту.

5.2. Брати участь у ліквідації, оптимізації та створенні закладів освіти, культури, спорту.

5.3. Скликати наради, зустрічі (круглі столи, тощо) керівників закладів освіти та культури з питань, що належать до їх компетенції.

5.4. Вносити на розгляд Малинській сільській раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

5.5. Вносити органу місцевого самоврядування та сільському голові пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету щодо закладів освіти, культури та спорту громади.

5.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно, вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу за рішенням Малинської сільської ради згідно вимог чинного законодавства.

5.7. Від імені засновника може ініціювати моніторинг діяльності підпорядкованого закладу освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

5.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.9. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, закладів культури, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

5.10. Виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури та мистецтва.

5.11. Відділ освіти, культури, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами Малинської сільської ради та виконавчим комітетом, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

6. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

6.1. Штатний розпис Відділу затверджуються Малинським сільським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу, затверджених сільською радою. Гранична чисельність працівників Відділу може збільшуватися за рішенням сільської ради.

6.2. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, при ньому може створюватись колегія. Склад колегії затверджується Малинським сільським головою за поданням начальника Відділу. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Відділу.

6.3. При Відділі може створюватися рада керівників закладів освіти та спорту, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

 

7. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7.2. Начальник Відділу представляє інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.3. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі.

7.4. Подає на затвердження Малинській сільській раді Положення про Відділ.

7.5. Організовує планування роботи Відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради. Контролює стан виконання плану роботи Відділу.

7.6. Вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

7.7. Звітує перед Малинською сільською радою про виконання покладених на Відділ завдань.

7.8. Бере участь у засіданнях сесії Малинської сільської ради та засіданнях виконавчого комітету.

7.9. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями без доручення керівництва сільської ради.

7.10. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу.

7.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

7.12. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.13. Відзначає кращих працівників закладів освіти, фізичної культури та спорту громади нагородами різних рівнів.

7.14. Призначає на посаду та звільняє з посади директорів підпорядкованих закладів освіти, культури відповідно до діючого законодавства.

7.15. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

7.16. Здійснює добір, розстановку та формування кадрів.

7.17. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

7.18. Призначає на посаду та звільняє з посади посадових осіб Відділу в порядку, передбаченому чинним законодавством, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу.

7.19. Укладає угоди, договори, видає довіреності.

7.20. Подає на затвердження сільській раді проєкти структури, кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7.21. Розпоряджається коштами у межах затвердженого сільською радою кошторису Відділу та є головним розпорядником бюджетних коштів підпорядкованих закладів та установ.

7.22. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

7.23. Здійснює інші повноваження, визначені законодавчо-нормативними документами про освіту, культуру і спорт, про органи місцевого самоврядування.

7.24. Видає в межах компетенції Відділу накази, організовує і контролює їх виконання.

7.25. Накази начальника Відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані розпорядженням сільського голови або на підставі рішення суду.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

8.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за:

8.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

8.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав.

8.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

8.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

9.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами апарату Малинської сільської ради, з органами виконавчої влади, а також установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

10. ФІНАНСУВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВІДДІЛУ

10.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, які виділені на його утримання та інших коштів, переданих Відділу відповідно до чинного законодавства.

10.2. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Малинської сільської територіальної громади Рівненського району Рівненської області та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

10.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

10.4. Фінансову діяльність Відділ, як розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Відділу приймає Малинська сільська рада відповідно до чинного законодавства.

11.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням Малинської сільської ради.

11.3. При реорганізації чи ліквідації Відділу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                  підпис                     І.ДІДЕНКО

 

Згідно з оригіналом

Секретар сільської ради                                                 І.ДІДЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь